ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΚ ΚΑΙ ΠΕΚ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009

Επιμέλεια, Πρόλογος: Μ.Δ. Χρυσομάλλης

Επικ. Καθηγητής Νομικής Δ.Π.Θ.

Για να ανοίξετε το άρθρο σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Προλογικό σημείωμα

Για έκτη συνεχόμενη χρονιά από τις φιλόξενες σελίδες του περιοδικού Digesta παρουσιάζουμε την ετήσια παρουσία της Ελλάδας ενώπιον των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δικαστήριο και Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο εξής ΔΕΚ και ΠΕΚ αντίστοιχα).

Πρόκειται για μία καταγραφή των αποφάσεων των παραπάνω δικαστηρίων, που έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, ταξινομημένων κατά θεματική ενότητα και όχι κατά την ημερομηνία έκδοσης ή το είδος διαδικασίας/προσφυγής.

Τέτοιες θεωρούμε, κυρίως, τις αποφάσεις επί προσφυγών για παράβαση που ασκήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας, τις αποφάσεις επί προσφυγών ακυρώσεως, κατά παραλείψεων και αποζημιώσεως που ασκήθηκαν από την ελληνική Κυβέρνηση ή από Έλληνες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά των κοινοτικών οργάνων, τις προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΚ εκ μέρους ελληνικών δικαστηρίων και, ενδεχομένως, τις παραπομπές στο Δικαστήριο εκ μέρους δικαστηρίων άλλων Κρατών - μελών, στις οποίες εμπλέκεται Έλληνας ως διάδικος στην κύρια δίκη και τέλος τις αποφάσεις του ΔΕΚ επί αναιρέσεων κατά των αποφάσεων του ΠΕΚ.

Παρακάτω καταγράφονται μόνο οι οριστικές αποφάσεις του ΔΕΚ ή του ΠΕΚ και όχι οι εισαχθείσες υποθέσεις κατά την περίοδο αναφοράς ή οι υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση αλλά βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο (π.χ. έχουν δημοσιευθεί οι προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα ή η Έκθεση της επ’ ακροατηρίω συζητήσεως). Εξάλλου, έχουν παραληφθεί μόνο ορισμένες υπαλληλικές προσφυγές Ελλήνων κοινοτικών υπαλλήλων κατά των κοινοτικών Οργάνων στα οποία απασχολούνται, στο βαθμό που αυτές παρουσιάζουν μόνο προσωπικό ενδιαφέρον και θα επιβάρυναν αδικαιολόγητα την παρουσίαση.

Η αναφορά παρακάτω περιορίζεται στον τίτλο της απόφασης (Δικαστήριο, αριθμός απόφασης, διάδικοι, ημερομηνία εκδόσεως), στη συνοπτική περίληψη καθώς και το διατακτικό της ενώ δεν περιλαμβάνει άλλα μέρη και, κυρίως, το σκεπτικό του Δικαστηρίου. Όλες οι αποφάσεις είναι αδημοσίευτες ακόμη στη Συλλογή των Αποφάσεων του Δικαστηρίου, αφού η δημοσίευσή τους καθυστερεί περίπου δύο χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι, πάντως, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη διαδικτυακή πύλη του ΔΕΚ (http://curia.eu.int) για να αντλήσουν το σύνολο των στοιχείων μίας αποφάσεως.

Από τη μελέτη των αποφάσεων, που παρουσιάζονται παρακάτω, παρατηρούμε τα εξής:

  1. Το 2009 αναμφίβολα χαρακτηρίζεται από τον υπερβολικό αριθμό αποφάσεων με τις οποίες η χώρα μας καταδικάστηκε από το ΔΕΚ για παραβιάσεις τις κοινοτικής νομοθεσίας (προσφυγές για παράβαση του άρθρου 226 Συνθ.ΕΚ). Ο αριθμός των είκοσι δύο (22) καταδικαστικών αποφάσεων είναι συγκλονιστικά μεγάλος, αν σκεφθεί κανείς ότι το 2008 είχαν καταγραφεί μόλις οκτώ (8) καταδίκες της Ελλάδας για παράβαση, ενώ άνετα ο αριθμός αυτός μπορεί να εξασφαλίσει στη χώρα μας την πρώτη θέση για το 2009 …στη λίστα των κρατών - παραβατών της κοινοτικής νομοθεσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2008 η σχετική τριάδα αποτελούνταν από την Ισπανία με 15 καταδικαστικές αποφάσεις, την Ιταλία με 14 και το Λουξεμβούργο με 12. Αν συνεχίσουμε τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων θα διαπιστώσουμε ότι ήδη με τις οκτώ (8) καταδικαστικές αποφάσεις του 2008 η χώρα μας βρίσκονταν στην πέμπτη θέση, έχοντας σημειώσει διπλάσιο αριθμό καταδικαστικών αποφάσεων από το μέσο όρο του συνόλου των Κρατών - μελών (25), που ήταν περίπου 4 καταδικαστικές αποφάσεις ανά Κράτος - μέλος[1]. Η εικόνα αυτή της εκτεταμένης και μαζικής παραβίασης των κοινοτικών κανόνων τη διετία 2007-2008, αφού τη διετία αυτή εισήχθησαν στο ΔΕΚ οι 19 από τις 22 υποθέσεις που οδήγησαν στις καταδίκες, μπορεί να οδηγήσει στα εξής συμπεράσματα:

Πρώτον, ότι κατά την εκπόνηση της ελληνικής νομοθεσίας μικρή σημασία δόθηκε στην τήρηση των υποχρεώσεων, πού έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι της Κοινότητας, καθώς και στην άρση των τριβών, που προκύπτουν μεταξύ των προωθούμενων εθνικών ρυθμίσεων και των κοινοτικών κανόνων.

Δεύτερον, εντοπίζεται μια αδυναμία της ελληνικής δημόσιας διοίκησης να έλθει σε συνεννόηση και να διαπραγματευθεί με την Επιτροπή, ώστε να διευθετούνται οι παραβιάσεις στο στάδιο που μεσολαβεί μεταξύ της κίνησης της διαδικασίας για παράβαση (προειδοποιητική επιστολή, αιτιολογημένη γνώμη) και της κατάθεσης της προσφυγής στο ΔΕΚ.

Τρίτον, ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός διαπιστωμένων παραβιάσεων αναμφίβολα αδυνατίζει τις διαπραγματευτικές δυνατότητες της χώρας μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δύσκολο να απαιτεί ένα Κράτος - μέλος την ικανοποίηση αιτημάτων ή την επίδειξη αλληλεγγύης από τους υπόλοιπους όταν παραβιάζει μαζικά τις υποχρεώσεις του.

  1. Μεταξύ των είκοσι δύο (22) καταδικαστικών αποφάσεων σημειώνονται και τρεις (3) με τις οποίες επιβλήθηκαν στη χώρα μας, σύμφωνα με το άρθρο 228 παρ. 2 Συνθ.ΕΚ, οικονομικές κυρώσεις (ημερήσια αποζημίωση και/ή κατ’ αποκοπή ποσό). Είναι κάτι που κάνει την εικόνα της χώρας μας ως παραβάτη του κοινοτικού δικαίου, που περιγράψαμε παραπάνω, πολύ χειρότερη, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του ότι η επιβολή οικονομικών κυρώσεων δείχνει «πεισματικές» παραβιάσεις, αφού οι κυρώσεις επιβάλλονται όταν το Κράτος - μέλος δεν συμμορφώνεται σε προηγούμενη απόφαση του ΔΕΚ με την οποία αναγνωρίστηκε η παραβίαση, ενώ συνήθως το χρονικό διάστημα από την κατά πρώτον κίνηση της διαδικασίας για παράβαση εκ μέρους της Επιτροπής μέχρι την επιβολή κυρώσεων αγγίζει πολλές φορές τα δέκα χρόνια. Οι στατιστικές και εδώ είναι αμείλικτες: στα δέκα έξι χρόνια εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 228 παρ. 2 Συνθ.ΕΚ (1993-2009) καταγράφονται δώδεκα (12) συνολικά περιπτώσεις επιβολής οικονομικών κυρώσεων, γεγονός που δείχνει τον εξαιρετικό χαρακτήρα του δικονομικού αυτού μέσου εξαναγκασμού των Κρατών - μελών σε συμμόρφωση. Η Ελλάδα, βεβαίως, είχε το …προνόμιο να είναι η πρώτη χώρα στην οποία επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις (Κουρουπητός) άλλα αυτή ήταν η μοναδική καταδίκη της μέχρι και το 2008. Μέσα σε μια χρονιά προστέθηκαν τρεις (3) καταδίκες, ανεβάζοντας τη συνολική …επίδοση της χώρας μας στις τέσσερεις (4) και οδηγώντας την στην πρώτη θέση των Κρατών - μελών (έναντι της Γαλλίας με τρείς καταδίκες), που αναγκαστήκαν να καταβάλλουν οικονομικές κυρώσεις για παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου. Οι περιπτώσεις για τις οποίες κληθήκαμε να καταβάλλουμε κυρώσεις κατά το 2009 ήταν:

α) Για τη μη τροποποίηση του νόμου 3037/2002 («φρουτάκια»), με τον οποίο θεσπίζεται απαγόρευση εγκαταστάσεως και λειτουργίας, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επ’ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων (31.536 ευρώ ως χρηματική ποινή ανά ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης και κατ’ αποκοπή ποσό 3.000.000 ευρώ).

β) Για τη θέσπιση και διατήρηση των νόμων 971/79 και 2646/98 σχετικά με την ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων οπτικών ειδών, που θέτουν περιορισμούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως (κατ’ αποκοπή ποσό 1.000.000 ευρώ).

γ) Για την μη λήψη των μέτρων που συνεπάγονταν η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2005, C-415/03, Επιτροπή κατά Ελλάδας, σχετικά με την ανάκτηση των ενισχύσεων που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία και κρίθηκαν παράνομες και ασύμβατες προς την κοινή αγορά (16.000 ευρώ ως χρηματική ποινή ανά ημέρα καθυστέρησης συμμόρφωσης και κατ’ αποκοπή ποσό 2.000.000 ευρώ).

Τα παραπάνω στοιχεία πέραν της νομικής και πολιτικής διάστασης του ζητήματος θέτουν και μια οικονομική, αφού η χώρα μας σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο κλήθηκε να καταβάλλει το ποσό των 6.000.000 ευρώ (κατ’ αποκοπή ποσά) στα κοινοτικά ταμεία, χωρίς να μπορούμε να υπολογίσουμε το επιπλέον ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό των χρηματικών ποινών.

  1. Για μία ακόμη χρονιά ο τομέας του περιβάλλοντος είναι αυτός που συγκέντρωσε τις περισσότερες παραβιάσεις, αφού καταγράφηκαν έξι (6) καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας παραβίασε τις υποχρεώσεις της που σχετίζονται με τη διατήρηση των άγριων πτηνών, με τη ανεπάρκεια του προσωπικού των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων, με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας και την εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», με τα επικίνδυνα απόβλητα και την υποχρέωση κατάρτισης και θέσπισης σχεδίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων, με την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους και, τέλος, με τη μη ορθή εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1774/ 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Την προηγούμενη χρονιά, έχοντας υπόψη το σταθερό αριθμό των τεσσάρων (4) καταδικαστικών αποφάσεων ανά έτος για την τριετία 2006-2008, είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «η παραβατική συμπεριφορά της Ελλάδας στον τομέα του περιβάλλοντος είναι δεδομένη και επιμένουσα». Η αύξηση του αριθμού των καταδικαστικών αποφάσεων, όμως, από τέσσερεις (4) σε έξι (6) μας υποχρεώνει να συμπληρώσουμε ότι η παραβατική συμπεριφορά της χώρας μας στον τομέα του περιβάλλοντος είναι και αυξανόμενη.

Εξάλλου, θα πρέπει να σημειώσουμε τις τρείς (3) καταδικαστικές αποφάσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων (Διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων προμηθειών των νοσοκομείων, δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών και τη σύναψη συμβάσεως χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού και, τέλος, την παράβαση της Οδηγίας 93/38/ΕΟΚ σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού, την εκπόνηση μελέτης, τα κριτήρια αυτόματου αποκλεισμού, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και τα κριτήρια αναθέσεως εκ μέρους της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ). Είναι ένας τομέας ιδιαίτερα σημαντικός, αφού σχετίζεται με τη διαφάνεια και την πάταξη της διαφθοράς της δημόσιας διοίκησης, που πρέπει να παρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια, ώστε να διαπιστωθεί αν ο αριθμός των παραβιάσεων που σημειώθηκαν το 2009 είναι συμπτωματικός ή δείχνει μια προϊούσα τάση παραβίασης της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις εκ μέρους της χώρας μας.

  1. Το 2009 εκδόθηκαν ορισμένες αποφάσεις σε θέματα που απασχόλησαν ιδιαίτερα την επικαιρότητα, χωρίς πάντως κατ’ ανάγκη να είναι και οι σπουδαιότερες. Τέτοιες είναι: η καταδίκη σε χρηματικές κυρώσεις για την απαγόρευση εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικών παιχνιδιών, που είναι γνωστά ως «φρουτάκια», η καταδίκη σε χρηματικές κυρώσεις για τις κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν στην Ολυμπιακή Αεροπορία και δεν ανακτήθηκαν και, τέλος, η καταδίκη για την παραβίαση του άρθρου 141 Συνθ.EΚ (ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων) και συγκεκριμένα για τη διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία.
  2. Στο αντίστοιχο σημείωμα για το 2008 είχαμε επισημάνει «ως ιδιαίτερα θετικό για τη συνεργασία μεταξύ του ελληνικού και του κοινοτικού δικαστικού συστήματος κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη, το γεγονός ότι το ΔΕΚ κλήθηκε μέσα στο 2008 να εκδώσει τρεις (3) αποφάσεις επί αιτήσεων εκδόσεως προδικαστικών αποφάσεων που υποβλήθηκαν από ελληνικά δικαστήρια». Το 2009 προδικαστικές αποφάσεις ελληνικού ενδιαφέροντος δεν υπήρξαν. Είναι κάτι που πρέπει να επισημανθεί, αν και νομίζουμε ότι πρόκειται για συμπτωματικό φαινόμενο, αφού το 2008 (που υπάρχουν διαθέσιμα και δημοσιευμένα στοιχεία) τα ελληνικά δικαστήρια απεύθυναν εννέα (9) προδικαστικές παραπομπές στο ΔΕΚ και οι σχετικές αποφάσεις αναμένονται το 2010 (σήμερα το ΔΕΚ χρειάζεται κατά μέσο όρο 17,6 μήνες για την έκδοση προδικαστικής απόφασης).

Κλείνοντας το προλογικό σημείωμα αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Κυριακή Ραφτοπούλου, υποψήφια Διδάκτορα της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ. για τη συμβολή της στη συγκέντρωση και επεξεργασία του υλικού.

Μ.Χ.

 

Ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C-109/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ - Οδηγία 98/34/ΕΚ - Τεχνικά πρότυπα και κανονισμοί - Εθνική κανονιστική ρύθμιση εφαρμοζόμενη στα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά παίγνια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές - Απόφαση του Δικαστηρίου διαπιστώνουσα την ύπαρξη παραβάσεως - Μη εκτέλεση - Άρθρο 228 ΕΚ - Χρηματικές κυρώσεις

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη τροποποιώντας τα άρθρα 2, παράγραφος 1, και 3 του νόμου 3037/2002, με τα οποία θεσπίζεται απαγόρευση εγκαταστάσεως και λειτουργίας, σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, εκτός των καζίνων, όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παιγνίων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επ’ απειλή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων προβλεπομένων στα άρθρα 4 και 5 του ίδιου νόμου, σύμφωνα με τα άρθρα 28 ΕΚ, 43 ΕΚ και 49 ΕΚ και με το άρθρο 8 της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, δεν έλαβε όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως της 26ης Οκτωβρίου 2006, C65/05, Επιτροπή κατά Ελλάδας, και παρέβη κατά τον τρόπο αυτόν τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 228 ΕΚ.

Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», χρηματική ποινή ύψους 31.536 ευρώ ανά ημέρα καθυστερήσεως στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συμμόρφωση προς την προπαρατεθείσα απόφαση Επιτροπή κατά Ελλάδας, από την ημερομηνία εκδόσεως της παρούσας αποφάσεως μέχρι την εκτέλεση της εν λόγω αποφάσεως Επιτροπή κατά Ελλάδας.

Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», το κατ’ αποκοπή ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C568/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Άρθρα 43 ΕΚ και 48 ΕΚ - Οπτικοί - Όροι εγκαταστάσεως - Ίδρυση και εκμετάλλευση καταστημάτων οπτικών ειδών - Ατελής εκτέλεση αποφάσεως του Δικαστηρίου - Κατ’ αποκοπήν ποσό

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη έχοντας λάβει, κατά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας που ετάχθη με την αιτιολογημένη γνώμη την οποία εξέδωσε η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δυνάμει του άρθρου 228 ΕΚ, όλα τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως της 21ης Απριλίου 2005, C140/03, Επιτροπή κατά Ελλάδας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 228, παράγραφος 1, ΕΚ.

Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», το κατ’ αποκοπήν ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C427/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 2006/100/ΕΚ - Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 2006/100/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, λόγω της προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 2 της ως άνω οδηγίας.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C465/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 2ας Ιουλίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 2005/36/ΕΚ - Δικαίωμα εγκαταστάσεως - Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων - Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C460/08, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Άρθρο 39 ΕΚ - Θέσεις εργασίας στη δημόσια διοίκηση - Πλοίαρχοι και υποπλοίαρχοι - Απονομή προνομιών δημόσιας εξουσίας επί του πλοίου - Απαίτηση της ιθαγένειας του κράτους - μέλους της σημαίας του πλοίου

 

Το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας στη νομοθεσία της την απαίτηση της ελληνικής ιθαγένειας για την πρόσβαση στις θέσεις πλοιάρχου και αξιωματικού (υποπλοιάρχου) σε όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 39 ΕΚ.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C406/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 23ης Απριλίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Ελευθερία εγκατάστασης - Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων - Άμεσοι φόροι - Φορολόγηση των μερισμάτων από μετοχές εταιριών - Συντελεστής του φόρου επί των προσωπικών εταιριών

 

Το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφασίζει:

Εφαρμόζοντας φορολογικό καθεστώς για τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης λιγότερο ευνοϊκό απ’ ό,τι για τα μερίσματα ημεδαπής προέλευσης, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 43 ΕΚ και 56 ΕΚ, καθώς και από τα άρθρα 31 και 40 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992.

Διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (νόμος 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3296/2004), με τον οποίο οι αλλοδαπές προσωπικές εταιρίες στην Ελλάδα φορολογούνται βαρύτερα από τις ημεδαπές, η Ελληνική Δημοκρατία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 43 ΕΚ και 31 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Δημόσιες Συμβάσεις

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C-489/06, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση 19ης Μαρτίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ και 93/42/ΕΟΚ - Δημόσιες συμβάσεις - Διαδικασίες συνάψεως δημοσίων συμβάσεων προμηθειών - Προμήθειες νοσοκομείων

 

Το Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, απορρίπτοντας προσφορές που αφορούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα τα οποία φέρουν τη σήμανση πιστοποιήσεως CE, χωρίς οι αρμόδιες αναθέτουσες αρχές των ελληνικών νοσοκομείων να έχουν τηρήσει τη διαδικασία που προβλέπει η οδηγία 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2003, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 8, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/36/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΕΕ L 199, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001, και από τα άρθρα 17 και 18 της οδηγίας 93/42, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 1882/2003.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C250/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 93/38/ΕΟΚ - Δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών - Σύναψη συμβάσεως χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού - Προϋποθέσεις - Γνωστοποίηση των λόγων απόρριψης προσφοράς - Προθεσμία

 

Το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, καθυστερώντας αδικαιολόγητα να απαντήσει στο αίτημα υποψηφίου για διευκρίνιση των λόγων απόρριψης της υποψηφιότητάς του, παρέβη την υποχρέωση που υπέχει από το άρθρο 41, παράγραφος 4, της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών συνάψεως συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Σεπτεμβρίου 2001.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C199/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Δημόσιες συμβάσεις - Οδηγία 93/38/ΕΟΚ - Προκήρυξη διαγωνισμού - Εκπόνηση μελέτης - Κριτήρια αυτόματου αποκλεισμού - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής και κριτήρια αναθέσεως

 

Το Δικαστήριο (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, λόγω, αφενός, του αποκλεισμού, βάσει του τμήματος III, παράγραφος 2.1.3.β΄, δεύτερο εδάφιο, της επίμαχης προκηρύξεως διαγωνισμού την οποία δημοσίευσε η ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ στις 16 Οκτωβρίου 2003, με αριθμούς 2003/S 205185214 και 2003/S 206186119 των αλλοδαπών γραφείων μελετών και των αλλοδαπών μελετητών που είχαν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για διαγωνισμούς της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών πριν την ημερομηνία εκδηλώσεως ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό τον οποίο αφορά η εν λόγω προκήρυξη και είχαν δηλώσει προσόντα τα οποία αντιστοιχούν σε τάξεις πτυχίων διαφορετικές από τις καλούμενες για τον διαγωνισμό αυτό και, αφετέρου, λόγω του ότι, στο τμήμα IV, παράγραφος 2, της εν λόγω προκηρύξεως, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και κριτηρίων αναθέσεως της εκτελέσεως της επίμαχης συμβάσεως, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4, παράγραφος 2, και 34, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η Ελληνική Δημοκρατία φέρουν έκαστη τα έξοδά τους.

 

Εξωτερικές σχέσεις

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C45/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 12ης Φεβρουαρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Άρθρα 10 ΕΚ, 71 ΕΚ και 80, παράγραφος 2, ΕΚ - Ασφάλεια στη θάλασσα - Έλεγχος πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων - Διεθνείς συμφωνίες - Αντίστοιχες αρμοδιότητες της Κοινότητας και των κρατών - μελών

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, υποβάλλοντας στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) πρόταση (MSC 80/5/11) για τον έλεγχο της συμμόρφωσης πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ΧΙ-2 της διεθνούς συμβάσεως για την Ασφάλεια της Ζωής στη Θάλασσα, που συνήφθη στο Λονδίνο την 1η Νοεμβρίου 1974, και του Διεθνή Κώδικα για την Ασφάλεια Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 10 ΕΚ, 71 ΕΚ και 80, παράγραφος 2, ΕΚ.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Περιβάλλον - Καταναλωτές

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C259/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 15ης Ιανουαρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 79/409/ΕΟΚ - Διατήρηση των αγρίων πτηνών - Διαφύλαξη και διατήρηση των οικοτόπων - Χαρακτηρισμός των ζωνών ειδικής προστασίας - Απαγόρευση θήρας και συλλήψεως - Μη ορθή μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο»

 

Το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για να ενσωματώσει πλήρως ή/και ορθώς στο ελληνικό δίκαιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 3, παράγραφοι 1 και 2, 4, παράγραφος 1, 5 και 8, παράγραφος 1, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τις διατάξεις αυτές.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C331/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 22ας Απριλίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων - Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 - Ανεπάρκεια προσωπικού των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για να θεραπευθεί η ανεπάρκεια προσωπικού των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των κτηνιατρικών ελέγχων στην Ελλάδα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C368/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 19ης Μαΐου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 2004/35/EΚ - Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας - Αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

 

Το Δικαστήριο (έκτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2004/35/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 19, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C286/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Περιβάλλον - Οδηγίες 2006/12/ΕΚ και 91/689/ΕΟΚ - Επικίνδυνα απόβλητα - Υποχρέωση καταρτίσεως και θεσπίσεως σχεδίου διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων - Υποχρέωση δημιουργίας ολοκληρωμένου και κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης των αποβλήτων - Οδηγία 1999/31/ΕΚ - Υγειονομική ταφή αποβλήτων - Διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων

 

Το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία,

– μην έχοντας καταρτίσει και θεσπίσει εντός εύλογης προθεσμίας, σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, το οποίο να είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, και μην έχοντας δημιουργήσει ενιαίο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας,

– μην έχοντας λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει, όσον αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, την τήρηση των άρθρων 4 και 8 της οδηγίας 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων, καθώς και των άρθρων 3, παράγραφος 1, 6 έως 9, 13 και 14 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει, πρώτον, από τα άρθρα 1, παράγραφος 2, και 6 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για τα επικίνδυνα απόβλητα, σε συνδυασμό με τα άρθρα 5, παράγραφοι 1 και 2, καθώς και 7, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/12, δεύτερον, από το άρθρο 1, παράγραφος 2, της οδηγίας 91/689, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 της οδηγίας 2006/12, καθώς και, τρίτον, από τα άρθρα 3, παράγραφος 1, 6 έως 9, 13 και 14 της οδηγίας 1999/31.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C416/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγίες 91/628/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ - Κανονισμός (ΕΚ) 1/2005 - Προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους - Διαρθρωτικής φύσεως και γενικευμένη παράβαση των κοινοτικών κανόνων

 

Το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει τα αναγκαία μέτρα:

– ώστε οι αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν τους υποχρεωτικούς ελέγχους των σχεδίων δρομολογίου,

– ώστε να υπάρχουν, στους λιμένες πορθμείων ή κοντά σε αυτούς, εγκαταστάσεις αναπαύσεως των ζώων μετά την εκφόρτωσή τους από τα πλοία,

– ώστε να διασφαλιστεί ότι οι έλεγχοι των μεταφορικών μέσων και των ζώων πράγματι διενεργούνται,

– ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των κανόνων αναισθητοποίησης των ζώων κατά τη σφαγή τους και

– ώστε οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των σφαγείων να πραγματοποιούνται προσηκόντως,

παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 5, A, παράγραφος 2, στοιχείο δ΄, σημείο i, πρώτη περίπτωση, και 8 της οδηγίας 91/628/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 1991, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και για την τροποποίηση των οδηγιών 90/425/ΕΟΚ και 91/496/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 806/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003, και από το σημείο 48, ψηφίο 7, στοιχείο β΄, του κεφαλαίου VII του παραρτήματος της ίδιας οδηγίας, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 806/2003, καθώς και από τα άρθρα 3, 5, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, 6, παράγραφος 1, και 8 της οδηγίας 93/119/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1993, για την προστασία των ζώων κατά τη σφαγή ή/και τη θανάτωσή τους.

Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δύο τρίτα των δικαστικών εξόδων. Καταδικάζει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο ένα τρίτο των δικαστικών εξόδων.

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C248/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 17ης Δεκεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Κανονισμός (ΕΚ) 1774/2002 - Άρθρα 4, παράγραφος 2, στοιχεία α΄ και γ΄, 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, 6, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, 10 έως 15, 17, 18 και 26 - Ζωικά υποπροϊόντα - Απόβλητα - Ταφή χωρίς προηγούμενη επεξεργασία - Απουσία επίσημων ελέγχων - Εγκαταστάσεις για την ασφαλή διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων - Εκμετάλλευση - Έλλειψη εγκρίσεως - Αποτέφρωση του υλικού ειδικού κινδύνου - Έλλειψη προσήκουσας διαδικασίας

 

Το Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη εφαρμόζοντας ορθώς τον κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, και μη επιβάλλοντας τις δέουσες κυρώσεις όσον αφορά την ταφή των αποβλήτων χωρίς προηγούμενη μεταποίηση, την απουσία επίσημων ελέγχων, καθώς και τις πλημμέλειες στη διαδικασία εγκρίσεως των εγκαταστάσεων διαχειρίσεως των ζωικών υποπροϊόντων και στη διαδικασία αποτεφρώσεως του υλικού ειδικού κινδύνου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 4, παράγραφος 2, στοιχεία α΄ και γ΄, 5, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, 6, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, 10 έως 15, 17, 18 και 26 του κανονισμού αυτού.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Κρατικές ενισχύσεις

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C369/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 7ης Ιουλίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Κρατικές ενισχύσεις - Μέτρα εκτέλεσης αποφάσεως του Δικαστηρίου - Άρθρο 228 ΕΚ - Χρηματικές κυρώσεις - Χρηματική ποινή - Κατ’ αποκοπή ποσό

 

Το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να λάβει, κατά την ημερομηνία λήξης της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας, τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2005, C-415/03, Επιτροπή κατά Ελλάδας, σχετικά με την ανάκτηση των ενισχύσεων που κρίθηκαν παράνομες και ασύμβατες προς την κοινή αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 2003/372/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2002, για ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την απόφαση αυτή και το άρθρο 228, παράγραφος 1, ΕΚ.

Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», χρηματική ποινή ύψους 16.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προς συμμόρφωση με την προπαρατεθείσα απόφαση της 12ης Μαΐου 2005, Επιτροπή κατά Ελλάδας, με ημερομηνία έναρξης της καταβολής ένα μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και μέχρι την εκτέλεση της εν λόγω απόφασης της 12ης Μαΐου 2005.

Υποχρεώνει την Ελληνική Δημοκρατία να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στον λογαριασμό «Ίδιοι πόροι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας», το κατ’ αποκοπή ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Γεωργία

Ÿ ΠΕΚ, υπόθεση T33/07, Ελληνική Δημοκρατία κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της 11ης Ιουνίου 2009

ΕΓΤΠΕ - Τμήμα Εγγυήσεων - Δαπάνες αποκλειόμενες από την κοινοτική χρηματοδότηση - Ελαιόλαδο, βαμβάκι, σταφίδα και εσπεριδοειδή - Μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής - 24μηνη προθεσμία - Εκτίμηση των δαπανών που πρέπει να αποκλειστούν - Βασικοί έλεγχοι - Αρχή της αναλογικότητας - Αρχή non bis in idem - Αναγωγή των διαπιστώσεων περί ανεπαρκειών

 

Το Πρωτοδικείο (όγδοο τμήμα) αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Κοινωνική πολιτική

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C298/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 12ης Μαρτίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 2006/22/ΕΚ - Προσέγγιση των νομοθεσιών - Κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών - Παράλειψη εμπρόθεσμης μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη

 

Το Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί πλήρως προς την οδηγία 2006/ 22/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών 3820/85/ ΕΟΚ και 3821/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 2006/22.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C559/07, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 26ης Μαρτίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Κοινωνική πολιτική - Άρθρο 141 EΚ - Ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων - Εθνικό σύστημα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων - Διαφορετική μεταχείριση ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία - Δικαιολογητικός λόγος - Δεν υφίσταται

 

Το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις που προβλέπουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την ηλικία συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία βάσει του ελληνικού κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, που θεσπίστηκε με το προεδρικό διάταγμα 166/2000, της 3ης Ιουλίου 2000, ως αυτό είχε κατά τον κρίσιμο χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση υποθέσεως, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 141 ΕΚ.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Προσέγγιση των νομοθεσιών

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C211/09, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 2006/24/ΕΚ - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, παραλείποντας να θεσπίσει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειμένου να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία αυτή.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ίδιοι πόροι των Κοινοτήτων

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C409/05, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Αδασμολόγητη εισαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού

 

Το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, αρνούμενη να υπολογίσει και να καταβάλει στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 1998 έως 31 Δεκεμβρίου 2002, μη εισπραχθέντες ιδίους πόρους εκ της εισαγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού με δασμολογική ατέλεια, καθώς και αρνούμενη να καταβάλει τόκους υπερημερίας για τη μη απόδοση των εν λόγω ιδίων πόρων στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπείχε, αντιστοίχως, από τα άρθρα 2 και 9 έως 11 του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 1552/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για την εφαρμογή της απόφασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, όπως έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) 1355/96 του Συμβουλίου, της 8ης Ιουλίου 1996, μέχρι τις 31 Μαΐου 2000, καθώς και, από την ίδια αυτή ημερομηνία, τις υποχρεώσεις από τα ίδια ως άνω άρθρα του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

Το Βασίλειο της Δανίας, η Ιταλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Πορτογαλίας και η Δημοκρατία της Φινλανδίας φέρουν τα δικαστικά τους έξοδα.

 

Δίκαιο των εταιριών

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C493/08, Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Ελληνικής Δημοκρατίας, απόφαση της 23ης Απριλίου 2009

Παράβαση κράτους - μέλους - Οδηγία 2005/56/ΕΚ - Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών - Παράλειψη μεταφοράς στην εσωτερική έννομη τάξη εντός της ταχθείσας προθεσμίας

 

Το Δικαστήριο (όγδοο τμήμα) αποφασίζει:

Η Ελληνική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 2005/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 19, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής.

Καταδικάζει την Ελληνική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

 

Ÿ ΔΕΚ, υπόθεση C476/08P, Ευρωπαϊκή Δυναμική - Προηγμένα Συστήματα κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απόφαση της 3ης Δεκεμβρίου 2009

Αναίρεση - Κανονισμοί (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 1605/2002 και 2342/2002 - Συμβάσεις δημοσίων έργων και προμηθειών που συνάπτουν τα κοινοτικά όργανα για ίδιο λογαριασμό - Σφάλμα της εκθέσεως της επιτροπής αξιολογήσεως - Υποχρέωση αιτιολογήσεως της απορρίψεως της προσφοράς του υποψηφίου

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Δυναμική - Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής και Τηλεματικής ΑΕ στα δικαστικά έξοδα.

[1]. Για τα στατιστικά στοιχεία της δραστηριότητας του ΔΕΚ βλ. http://curia.europa.eu/jcms/upload/ docs/application/pdf/2009-03/ra08_el_cj_stat.pdf