Digesta OnLine 2019

Για να ανοίξετε την απόφαση όπως δημοσιεύτηκε σε μορφή pdf πατήστε εδώ

Σ 4, 17, 20, 25 – Α΄ Πρόσθετο πρωτόκολλο ΕΣΔΑ 1 – ν. 3912/2011 άρθ. έβδομο παρ.1 – Κώδικας Δικών Δημοσίου 21 – ΑΚ 342

Αντισυνταγματική η επέκταση των προνομίων του Δημοσίου σε τρίτο φορέα – Υπερημερία οφειλέτη παρά την οικονομική του δυσχέρεια ανεξαρτήτως της αιτίας που την προκαλεί

Επεκτείνοντας τα προνόμια του Δημοσίου σε τρίτο φορέα και δη του ιδιωτικού δικαίου η ρύθμιση του ν. 3912/2011 άρθ. έβδομο παρ.1 αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και των άρθρων 4, 17, 20 και 25 του Συντάγματος, διότι ο νόμιμος τόκος εμπίπτει στην έννοια της προστατευόμενης περιουσίας, που με την απονομή των ως άνω προνομίων προσβάλλεται χωρίς να συντρέχει προς τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος, καθόσον το απλό ταμειακό συμφέρον δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώματος των πιστωτών στην περιουσία τους με την επιδίκαση τόκου μικρότερου εκείνου που καταβάλλουν οι ιδιώτες, όπως είναι η ωφελούμενη από τον ανωτέρω νόμο εταιρία που, ως ΑΕ, λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας αναπτύσσοντας επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ισότιμη με κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία, ώστε δεν είναι λογικό να εφαρμόζονται υπέρ αυτής τα προνόμια του Δημοσίου.

Η οικονομική εξάρτηση ενός Φορέα από το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο παραλείπει να τον χρηματοδοτήσει, δεν συνιστά λόγο (ανωτέρα βία) που αποκλείει την επέλευση υπερημερίας του Φορέα, ως οφειλέτη, κατ' άρθρο 342 ΑΚ, διότι η οικονομική δυσχέρεια αυτού, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται,. δεν συνιστά γεγονός που αίρει την ευθύνη του.

ΠολΠρωτΑθηνών 3500/2018

(Σύνθεση: Χαρίκλεια Ζώη, Εύα Ναστούλα, Χρήστος Κοκκορός - εισηγητής)


ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ Ενοχικό
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3500/2018
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΏΝ


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Χαρίκλεια Ζώη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Εύα Ναστούλα, Πρωτοδίκη, Χρήστο Κοκκορό, Δικαστικό Πάρεδρο (επειδή κωλύονται οι Τακτικοί δικαστές)- Εισηγητή, και από τη Γραμματέα Βασιλική Βασιλοπούλου.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 2α Νοεμβρίου 2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ομήρου αριθμ. 22) με ΑΦΜ 090038000, τεθείσας υπό ειδική εκκαθάριση [από 18.01 ,2Ο13 Απόφαση Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 7/18.01,2Ο13 θέμα 30 (ΦΕΚ Β' 76/18.01.2013)] και νομίμως εκπροσωπούμενης από τον ειδικό εκκαθαριστή, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PQH ΕΙΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ» [υπ. αριθμ. 182/ 1/04.0Δ.2Ο16 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Β' που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Κηφισίας αριθμ. 268) και εκπροσωπείται νόμιμα, ως κατά νόμο (και προ της θέσης της υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης) διαδόχου της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [υπ' 5549/17,122011 απόφαση Επιτροπής Ασφαλιστικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 26/17.12.2011 θέμα 10 (ΦΕΚ B' 2856/17,12.2011)], όπως είχε μετονομαστεί η πρώην «ASPIS BANK ΑΤΕ» (ΦΕΚ ΑΕ & ΕΠΕ 5635/22.06.2Ο10). Η ενάγουσα κατέθεσε προτάσεις φέρουσες την υπογραφή της πληρεξούσιας δικηγόρου Χρυσαφούς Ιωάννου (ΑΜ/ΔΣΑ 36354) και παραστάθηκε δια της ίδιας πληρεξούσιας δικηγόρου στο ακροατήριο.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ>) και τον ειδικό τίτλο «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ξενίας αριθμ. 24) και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997673346, ως οιονεί καθολικής διαδόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ AE» και τον ειδικό τίτλο «ΤΕΜΠΜΕ AE», η οποία κατέθεσε προτάσεις φέρουσες την υπογραφή του πληρεξούσιου δικηγόρου Άγγελου Δημητρόπουλου (ΑΜ/ΔΣΑ 17483) και δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29.12.2016 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης με την από 511594/3176/29.12.2016, προσδιορίσθηκε να συζητηθεί, 03.08.2017 πράξη της Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου, την παρούσα δικάσιμο γράφθηκε στο πινάκιο.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΆ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα. ζητεί να γίνει δεκτή η από 29.12.2016 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 51159413176129.12.2016. Η αγωγή επιδόθηκε στην εναγόμενη νομότυπα και εμπρόθεσμα (κατά την έννοια του άρθρου 21552 ΚΠολΔ, ως ισχύει), όπως
αποδεικνύεται από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την ενάγουσα με αριθμό 3480Δ/3Ο.12.2Ο16 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών Δημήτριου Πράσινου. Η συζήτηση της αγωγής αυτής, μετά το πέρας των προθεσμιών εκ της διάταξης του άρθρου 237 ΚΠολΔ (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου δεύτερου, του άρθρου 1, του ν. 4335/2015, με ισχύ του τελευταίου αντικατασταθέντος άρθρου, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου ένατου, του άρθρου 1, του προρρηθέντος νόμου, για τις αγωγές που κατατίθενται μετά την 01.Ο1.2Ο16), προσδιορίστηκε, με την από 03.08.2017 πράξη ορισμού δικασίμου της αρμόδιας Δικαστή του παρόντος Δικαστηρίου, για την παρούσα δικάσιμο. Από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτει το εμπρόθεσμο (κατά την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 237 ΚΠολΔ) της κατάθεσης των προτάσεων αμφοτέρων των διαδίκων και της

2ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018

αντίκρουσης με προσθήκη στις προτάσεις της ενάγουσας. Προσκομίζεται από ενάγουσα η από 03.04.2017 δήλωση παροχής δικαστικής την πληρεξουσιότητας, δοθείσα από την Ελένη Σβανά (που έχει σχετικώς ειδική εντολή εκπροσώπησης δυνάμει της προσκομιζόμενης από 02.03.2017
εξουσιοδότησης του Κωνσταντίνου Μητρόπουλου του Σωτηρίου, υπό την ιδιότητά του ως Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου του ειδικού εκκαθαριστή, που εκπροσωπεί την ενάγουσα), προς την ως άνω πληρεξούσια δικηγόρο (η οποία προσκόμισε το με στοιχεία ΠΟ665752 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών και ενσήμων του ΔΣΑ). Ακόμα, προσκομίζεται από την εναγόμενη η από 31.03.2Ο17 δήλωση παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας δοθείσα από τον Κώστα Γαλιάτσο, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εναγομένης, προς τον ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο (ο οποίος προσκόμισε το με στοιχεία ΠΟ663765 γραμμάτιο προκαταβολής του ΔΣΑ).
Από το συνδυασμό κυρίως των διατάξεων των άρθρων 1" 1 και 3, 391 και 3, 5, 8, 1051 του ν. 3066/2002, αλλά και εν γένει από το σύνολο των
διατάξεων του νόμου αυτού, συνάγονται τα ακόλουθα: Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και τον ειδικό τίτλο «ΤΕ/ΜΠΜΕ με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων και των πολύ μικρών
επιχειρήσεων, όλων των κλάδων, υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων στην αγορά κεφαλαίων, για την προώθηση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Το μετοχικό της κεφάλαιο διαιρείται σε 1.000.000 ονομαστικές μετοχές και καλύπτεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Τα έσοδά της προέρχονται, μεταξύ άλλων, από την επένδυση των διαθεσίμων της, από τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις κα: άλλες τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Διέπεται από τον ιδρυτικό αυτής νόμο (3066/2002) και τον κν 2190/1920. Περαιτέρω, δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου (τα προνόμια αυτά βάσει του άρθρου 1051 του ν. 3066/2002). Μεταξύ των προνομίων αυτών είναι και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του βδ 26.06-1Ο.Ο7.1944 (Κώδικας Δικών Δημοσίου), κατά το οποίο «ο νόμιμος κα' ο της υπερημερίας τόκος πάσης του Δημοσίου οφειλής, ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν ωρίσθη δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής» (βλ. ΟλΑΠ 2/2014 η οποία έκρινε, επί αντίστοιχου περιεχομένου διάταξης, ότι σε αυτή περιλαμβάνονται τα προαναφερόμενα προνόμια). Η ρύθμιση αυτή (που επεκτείνει τα προνόμια και στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (κυρωθείσας με το νδ 53/1974, έχοντας έκτοτε την κατ' άρθρο 2851 του Συντάγματος υπερνομοθετική ισχύ) και των άρθρων 4, 17, 20 και 25 του Συντάγματος. Και τούτο διότι ο νόμιμος τόκος (που επιδικάζεται με δικαστική απόφαση) εμπίπτει στην έννοια της προστατευόμενης περιουσίας, με την επέκταση δε των ως άνω προνομίων
στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ επέρχεται προσβολή της περιουσίας των δανειστών αυτής, χωρίς να συντρέχει προς τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος, καθόσον (α) το απλό ταμειακό συμφέρον του νομικού αυτού προσώπου και δη Ιδιωτικού δικαίου δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώματος των πιστωτών στην περιουσία τους και την επιδίκαση για τις αξιώσεις τους τόκου, και δη μικρότερου εκείνου που καταβάλλουν οι Ιδιώτες και (β) η ως άνω εταιρεία, ναι μεν έχει σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (δια της ενίσχυσης της εγγυοληπτικής ικανότητας μικρών επιχειρήσεων και τη δια αυτής τόνωση και ενίσχυση της οικονομίας), πλην, όμως, ως ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, εισπράττοντας προμήθεια από τις σχετικώς παρεχόμενες πιστώσεις, είναι δε ισότιμη με κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία και κατά συνέπεια δεν είναι λογικό να εφαρμόζονται υπέρ αυτής τα ως άνω προνόμια του Δημοσίου [σετ. βλ. ΟλΑΠ 4/2012 Τ ΝΠ Νόμος, ΟλΑΠ 5/2011 ΝΟΒ 2011.1867, οι οποίες έκριναν επί της (αντι)συνταγματικότητας του προνομίου του μειωμένου επιτοκίου υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ και της ΟΛΠ ΑΕ αντίστοιχα, ΟλΑΠ 23/2004 ΝΟΒ 2005,74, η οποία έκρινε επί της (αντι)συνταγματικότητας του προνομίου του ΟΣΕ για έναρξη της τοκογονίας από την επίδοση καταψηφιστικής αγωγής].

Κατ' άρθρο 8 v. 3066/2002 εκδόθηκε η ΚΥΑ 12882/867/25.07.2003 (ΦΕΚ 1065/31.07.2ΟΟ3), δια της οποίας εγκρίθηκαν οι κανονισμοί Παροχής Εγγυήσεων και Λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών

3ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018

Επιχειρήσεων-ΤΕΜΠΜΕ ΑΕΙ στην οποία ορίζονται κατά τόπους τα ακόλουθα: (...) Η Τράπεζα. στην οποία απευθύνεται η επιχείρηση παραλαμβάνει, εξετάζει και αξιολογεί τα αιτήματα των υποψηφίων επενδυτών και υποψήφιων προς εγγύηση ΜΕ σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της. Στην περίπτωση που η Τράπεζα θεωρεί ότε το επιχειρηματικό εγχείρημα είναι 0ί,κονομικά βιώσιμο, ότι υπάγεται σε προγράμματα ή προϊόντα της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ και επιθυμεί για ένα μέρος του δανείου την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τότε αποστέλλει το αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Το αίτημα πρέπει να εμπίπτει στους όρους και προϋποθέσεις που θα έχουν τεθεί με τις σχετικές συμβάσεις μεταξύ τραπεζών κα; ΤΕΜΠΜΞ ΑΕ. Ο φάκελος περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι αναγκαία για την αξιολόγησή του από την πλευρά της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕΙ ήτοι: ένα ειδικό έντυπο, που θα σχεδιάσει η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, με το αίτημα και τους σκοπούς του αιτήματος, τους όρους του δανείου (ύψος δανείου, διάρκεια δανείου, τρόπος αποπληρωμής δανείου, ασφάλειες) την εισήγηση για την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος, το συνολικό όριο χρηματοδότησης της ΜΕ από την Τράπεζα κλπ. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικά εγγραφής στο αρμόδιο επιμελητήριο, κλπ) παραμένουν στην Τράπεζα και στη διάθεση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, αν χρειαστεί. Η απάντηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, είτε είναι θετική είτε είναι αρνητική, θα κοινοποιείται στην τράπεζα εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματός της. Στην περίπτωση Θετικής απάντησης η Τράπεζα υπογράφει σχετική σύμβαση με την ΜΕ και αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ τους τελικούς ειδικούς και γενικούς όρους της σύμβασης. Η Τράπεζα δεσμεύεται στη συνέχεια: Να αποστείλει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αντίγραφο της εγκριτικής απόφασής της για το δάνειο. Να αποστείλει το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του δανείου μόλις λάβει χώρα η πρώτη εκταμίευσή του. Η εγγύηση καταργείται αυτοδικαίως αν δεν γίνει η σχετική ενημέρωση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε διάστημα το αργότερο ενός μήνα από την πρώτη εκταμίευση του δανείου. Να διατηρήσει όλα τα σχετικά έγγραφα μέχρι το οριστικό κλείσιμο του φακέλου (λήξη της αποπληρωμής του δανείου ή λήξη οποιασδήποτε δικαστικής εκκρεμότητας, λήξη του Γ ΚΠΣ κλπ) καθώς και όλες τις παρεχόμενες από την ΜΕ ασφάλειες. (...) Να υπογραμμίζει στη σύμβαση που υπογράφει με την ΜΕ ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ και το Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωμα διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου των ΜΕ για τις οποίες έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΞ ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους έως το τέλος της κοινοτικής παρέμβασης (31.12.2008) (...).


Κατ' 8 v. 3066/2002 εκδόθηκε η ΚΥΑ 5198/485/13.05.2010 (ΦΕΚ 2' 694/21.05.2Ο1 Ο), δια της οποίας εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και Υπηρεσιών» και στην οποία κατά τόπους ορίζονται τα ακόλουθα: (...) Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υ Π.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31.12.2Ο11 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 31.08.2Ο11 και παραλαβής αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20.09.2011. Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕ/ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά
την ημερομηνία έγκρισης του (2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ). (...) Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται αυτές που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού του Προγράμματος. Επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει του ΚΒΣ [όπως Τιμολόγια Πώλησης-Δελτία Αποστολής, Τιμολόγια Πώλησης (συνοδευόμενα οπωσδήποτε από τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής)), Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, λοιπά νόμιμα παραστατικά, προσφορές/προτιμολόγια σε ισχύ. με ημερομηνία έκδοσης έως και 60 ημέρες πριν από την ημερομηνία
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης του Οδηγού
Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι: Τιμολόγια ή Δελτία Παροχής Υπηρεσιών θα συνοδεύονται από επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των συμβάσεων που έχουν κατατεθεί στις ΔΟΥ εφόσον προβλέπεται από σχετικές διατάξεις. Τα παραστατικά είναι επιλέξιμα εφόσον ο τρόπος σύνταξής τους επιτρέπει τον
έλεγχο της επιλεξιμότητας που αναφέρεται στη συνέχεια. οι προσφορές/προτιμολόγια σε ισχύ εσωτερικού ή εξωτερικού αποτελούν οριστικά επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον τα οριστικά παραστατικά (Τιμολόγια, Δελτία Αποστολής κλπ) που προσκομίζονται για τη διενέργεια της πληρωμής ταυτίζονται πλήρως με τα αναγραφόμενα στην προσφορά (περιγραφή ειδών — κωδικοί, ποσότητες, τιμές μονάδας). Με το παρόν πρόγραμμα καλύπτονται δαπάνες αγοράς, πρώτων υλών, και υπηρεσιών. (...) (5.1). (...)

4ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (μέσω Τράπεζας) έως έξι (6) αιτήσεις, καθ' όλη την διάρκεια του προγράμματος και για διαφορετικά κάθε φορά παραστατικά εφόσον o διαθέσιμος Προϋπολογισμός, του Προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί (...) (5.2). Η εκταμίευση του Δανείου από τις Τράπεζες προς τους προμηθευτές μπορεί να πραγματοποιηθεί; ως εξής: Α) μέσω της έκδοσης δίγραμμης/ων επιταγής/ών υπέρ των προμηθευτών εσωτερικού, για την εξόφληση των νόμιμων παραστατικών επί πιστώσει. Β) μέσω εμβάσματος ή άλλο νόμιμο τρόπο προκειμένου για προμηθευτές εξωτερικού, Στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίσθηκαν και χρηματοδοτούνται νόμιμα παραστατικά επί πιστώσει (ήτοι τιμολόγια δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών κλπ), τότε Α. Η Τράπεζα θα πρέπει να ελέγχει και να σφραγίζει τα πρωτότυπα παραστατικά που χρηματοδοτήθηκαν με την εκάστοτε σύμβαση Δανείου με ειδική σφραγίδα που θα φέρει κατάλληλη ένδειξη του παρόντος Προγράμματος, που καλύπτεται από συγκεκριμένη Πράξη Εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, και να διατηρεί αντίγραφα αυτών 4 έτη μετά το οριστικό κλείσιμο (αποπληρωμή) του δανειακού φακέλου. Β. Η ΜΕ/ΠΜΕ υποχρεούται να καταβάλει την Τράπεζα μετά την εκταμίευση του δανείου τον αναλογούντα ΦΠΑ (ή άλλους φόρους, τέλη) των ανωτέρω παραστατικών. Γ. Η Τράπεζα με την είσπραξη του αναλογούντος ΦΠΑ θα πρέπει να εκδίδει μία συνολική δίγραμμη επιταγή για κάθε προμηθευτή που θα εξοφλεί πλήρως τα σχετικά παραστατικά (εξαιρούνται οι κρατήσεις βάσει προβλεπόμενων διατάξεων πχ παρακράτηση φόρου), Δ. Με την καταβολή των ποσών στους προμηθευτές, το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω δίγραμμης επιταγής, η ΜΕΙΠΜΕ υποχρεούται οφείλει να λάβει από τον προμηθευτή σχετική εξοφλητική απόδειξη είσπραξης και να την προσκομίσει στην Τράπεζα, η οποία την τηρεί στο δανειακό φάκελο (αντίγραφο).
(5.4.). Η τράπεζα δέχεται αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ για χορήγηση δανείων με σκοπό την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Τα αιτήματα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ (Υπόδειγμα 2, Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού), νομίμως υπογεγραμμένης, καθώς και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήματα των ΜΕΙΓ]ΜΕ και βαθμολογεί την πιστοληπτική τους ικανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεσμεύεται να εφαρμόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς της, τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει και ελέγχει αν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τόσο τις προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραμμα όσο και την επιλεξιμότητα των δαπανών καθώς και τον χρόνο έκδοσης των νομίμων παραστατικών, προτιμολογίων και προσφορών σε ισχύ, που προσκομίζονται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που η τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονομικά βιώσιμη και Καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραμμα, τότε συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα της «Αίτησης για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης> (Υπόδειγμα 1 Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού) τα στοιχεία που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η τράπεζα αποστέλλει, μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας της (και όχι από τα Υποκαταστήματα), στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά την αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης της Επιχείρησης σε αρχείο μορφής ΧΜL. Παράλληλα με την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης θα αποστέλλεται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ φωτοαντίγραφο ή ψηφιακό αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης νομίμως υπογεγραμμένης από την ΜΕ/ΠΜΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού). Η ευθύνη ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά την ΜΕ)ΜΠΕ και όχι την εκάστοτε τράπεζα. Η «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης» νομίμως υπογεγραμμένη από την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ορθή μεταφορά/παράθεση των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων της ΜΕ/ΠΜΕ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως τιμολόγια, δελτία αποστολής, δελτία παροχής υπηρεσιών, Ε3, Ε7 κλπ) παραμένουν στην Τράπεζα, στο δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση Παροχής Εγγύησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος. Σε περίπτωση θετικής απάντησης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή στην Τράπεζα την Πράξη Εγγύησης ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης Δανείου υπογράφεται από την Τράπεζα και την ΜΕ/ΠΜΕ η ανωτέρω Πράξη Εγγύησης εις τριπλούν. Η Τράπεζα Θα φροντίζει ώστε να αναφέρεται στη Σύμβαση Δανείου που υπογράφει η Τράπεζα με την ΜΕ/ΠΜΕ ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τα αρμόδια Εθνικά Όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωμα διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου της ΜΕ/ΠΜΕ, για την οποία έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους. Η Σύμβαση Δανείου και η Πράξη Εγγύησης αναγράφουν την ίδια ημερομηνία. (...) Μόλις γίνει η εκταμίευση του ποσού του δανείου και

5ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018

ταυτόχρονα κατατεθεί το ποσό της προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ οπότε άρχεται η ισχύς της εγγύησης, Τότε αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κατάλληλα συμπληρωμένοι ένα από τα τρία υπογεγραμμένα αντίγραφα της Πράξης Εγγύησης καθώς και συνοδευτικό συγκεντρωτικό αρχείο εκταμιεύσεων και Καταβεβλημένων προμηθειών (ανά δεκαπενθήμερο) σε μορφή xml με βάση το Υπόδειγμα 4, (...) Η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (πχ χρεολύσιο, τόκοι), Η ενημέρωση από την Τράπεζα προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα γίνεται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μηνός για τις καθυστερήσεις του αμέσως προηγούμενου μηνός, σε μορφή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα. (...) Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα του δανειακού φακέλου οποτεδήποτε, είτε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδρομικώς, υποχρεουμένης ταυτοχρόνως της τράπεζας να τα παράσχει (6.1.). Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου και της ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας σε λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η εγγύηση ισχύει για όλη τη διάρκεια του δανείου. Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 80% (6.2). Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται. στην ηλεκτρονική φόρμα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ, σύμφωνα με το υπόδειγμα, καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα: (...) Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στο δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα. Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ μπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει σκόπιμο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας (7). Η πορεία των δανειακών συμβάσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της. Παράλληλα, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, παρακολουθεί την πορεία των συμβάσεων διενεργώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους στα στοιχεία των φακέλων, των συμβάσεων αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις, σχετικά με το Πρόγραμμα. Επίσης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρακολουθεί ότι η εκροή των ποσών του δανείου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που χορηγήθηκε (...) (8). Ορίζεται ότι το ποσό επί του οποίου εφαρμόζεται το ποσοστό εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι το υπόλ0ΙΠ0 του κεφαλαίου/χρεολυσίου (ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο προς εγγύηση Κάθε ποσό που αφορά τόκους, Τόκους υπερημερίας, έξοδα κλπ) κατά την ημερομηνία καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. Ορίζεται διάστημα 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία (ήτοι κεφάλαιο, τόκοι κλπ), μετά την παρέλευση του Οποίου η Τράπεζα δύναται και οφείλει να καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση. (...) Σε περίπτωση καθυστέρησης, η τράπεζα, με ποινή υπαναχώρησης. υποχρεούται να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την καθυστέρηση, το αργότερο έως και την 20η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα για τις καθυστερήσεις του αμέσως προηγούμενου μήνα. Η τράπεζα σε συνέχεια της προαναφερόμενης συνεχούς ληξιπροθεσμίας αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ το έντυπο της καταγγελίας/κατάπτωσης σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόμνημα 6, στο οποίο θα το τελικώς οφειλόμενο ποσό και Θα συνυποβάλλονται ως συνημμένα τα ακόλουθα: 1. αντίγραφο κίνησης δανειακού λογαριασμού, 2. αντίγραφο σύμβασης δανείου και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 3. αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών που χρηματοδοτήθηκαν από την παρούσα σύμβαση, 4. αντίγραφα των δίγραμμων επιταγών και των αποδεικτικών παραλαβής τους από την ΜΕ/ΠΜΕ προκειμένου για προμηθευτές εσωτερικού (επίσης εξοφλητική απόδειξη είσπραξης, εκδόσεως προμηθευτή) και αποδεικτικά καταβολής οφειλής (αντίγραφο εμβάσματος, αντίγραφο κίνησης λογαριασμού κλπ) προκειμένου για προμηθευτές εξωτερικού, 5. αντίγραφα αποδεικτικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτουν την ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου, 6. αντίγραφο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που προηγείται της υποβολής της αίτησης ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο για ΜΕ/ΠΜΕ με υπερδωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση ή νεοσύστατες (βλ. ανωτέρω παραγρ. 4.1 και 7), 7. αντίγραφο E 7 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο που προηγείται της υποβολής της αίτησης (βλ. Ανωτέρω παραγρ. 4.1). Επίσης, υπεύθυνη δήλωση προκειμένου για νεοσύστατες ΜΕ/ΠΜΕ (βλ. ανωτέρω παραγρ. 7), 8. αντίγραφα στοιχείων σώρευσης (αποφάσεις ένταξης της ΜΕ/ΠΜΕ - εφόσον υφίσταται σώρευση), με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ, 9. αντίγραφα που αποδεικνύουν τα λοιπά στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται, 10. αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών, προκειμένου για νεοσύστατες ΜΕΙΠΜΕ, 11. αντίγραφο καταγγελίας και έκθεσης επίδοσης στην ΜΕ/ΠΜΕ, 12. αντίγραφα των εξασφαλίσεων που μνημονεύονται στην Πράξη Εγγύησης. Μετά

6ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


την παραλαβή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συμπληρωμένου ορθά του εντύπου της καταγγελίας που θα συνοδεύεται με όλα τα ως άνω συνημμένα KC1i εφόσον δεν συντρέχει λόγος υπαναχώρησης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό της εγγύησης εντός προθεσμίας δύο μηνών (...) (10).

Κατ' θ v. 3066/2002 εκδόθηκε η ΚΥΑ 5486/539/19.05.2010 (ΦΕΚ Β' 730/27.05.2Ο10), δια της οποίας εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη Φορολογικών και Ασφαλιστικών Υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ» και στην οποία κατά τόπους ορίζονται τα ακόλουθα: Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται από την ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31.12.2010 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί Ειδικότερα, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες ΜΕ/ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 31.10.2010 και παραλαβής των αιτήσεων από την ΤΕΜΠΜΕ η 20.11.2010. Επιλέξιμες θεωρούνται οι νέες δανειακές συμβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από την ΜΕΙΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Προγράμματος (2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ). (...) Το πρόγραμμα αφορά στην εγγύηση νέων τραπεζικών δανείων, τακτής λήξης με σκοπό την κάλυψη των υποχρεώσεων ΜΕ/ΠΜΕ σε ΔΟΥ και σε Ασφαλιστικά κατά την ημερομηνία προσφυγής τους για βεβαίωση οφειλών μετά την έγκριση του Προγράμματος (...) (5.1). οι ΔΟΥ ( και τα Ασφαλιστικά Ταμεία θα εκδίδουν κατόπιν αίτησης της ΜΕ/ΠΜΕ Βεβαίωση Οφειλών κατά την ημερομηνία προσφυγής στις ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με ί7ΚOΤΤό τη λήψη δανείου από πιστωτικό ίδρυμα με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εκ μέρους της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, οι ΔΟΥ και τα Ασφαλιστικά Ταμεία Θα παρέχουν πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, σχετικά με την έκδοση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας που αφορούν στο παρόν πρόγραμμα (5.4. Συνεργασία ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων με ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ). Η Τράπεζα δέχεται αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ για χορήγηση δανείων με σκοπό την κάλυψη υποχρεώσεων προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία. Τα αιτήματα συνοδεύονται από την Υπεύθυνη
Δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ, νομίμως υπογεγραμμένης καθώς και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η Τράπεζα εξετάζει, αξιολογεί τα αιτήματα των ΜΕ/ΠΜΕ και
βαθμολογεί την πιστοληπτική τους ικανότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή και δεσμεύεται να εφαρμόσει τους ισχύοντες εσωτερικούς κανονισμούς της και τα κριτήρια πιστοδότησης που εκάστοτε εφαρμόζει, ελέγχει εάν η ΜΕ/ΠΜΕ πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραμμα και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Σε περίπτωση που η Τράπεζα κρίνει ότι η ΜΕ/ΠΜΕ είναι οικονομικά βιώσιμη και καλύπτει τις προϋποθέσεις ένταξής της στο Πρόγραμμα, τότε συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα της «Αίτησης για Παροχή Χρηματοδότησης Επιχείρησης» τα στοιχεία που ζητούνται από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Η τράπεζα αποστέλλει μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας της (και όχι από τα Υποκαταστήματα) στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ηλεκτρονικά την Αίτηση για Παροχής Εγγύησης Χρηματοδότησης της Επιχείρησης, σε αρχείο μορφής XML. Παράλληλα με την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησης θα αποστέλλεται στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ φωτοαντίγραφο ή ψηφιακό αρχείο της υπεύθυνης δήλωσης νομίμως υπογεγραμμένης από την ΜΕΙΠΜΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 (Παράστημα ΙΙΙ Οδηγού). Η ευθύνη ορθότητας των δηλούμενων στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά την ΜΕ/ΠΜΕ και όχι την εκάστοτε Τράπεζα. Η «Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης» νομίμως υπογεγραμμένη από την Τράπεζα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την ορθή μεταφορά παράθεση των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων της ΜΕ/ΠΜΕ. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ενδεικτικά, βεβαιώσεις οφειλών ΔΟΥ και Ασφαλιστικών Ταμείων, Ε3, E7 κλπ) παραμένουν στη Τράπεζα, στον δανειακό φάκελο της ΜΕΙΠΜΕ. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εξετάζει και ελέγχει την Αίτηση για Παροχή Εγγύησης και απαντά θετικά ή αρνητικά εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής TOU αιτήματος. Σε περίπτωση θετικής απάντησης η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ αποστέλλει σε έντυπη ή/και ψηφιακή μορφή στην Τράπεζα την Πράξη Εγγύησης ψηφιακά υπογεγραμμένη, με τους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. Ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης Δανείου υπογράφεται από την Τράπεζα και την ΜΕΙΠΜΕ η ανωτέρω Πράξη Εγγύησης εις τριπλούν. Η Τράπεζα θα φροντίζει ώστε να αναφέρεται στη Σύμβαση Δανείου που υπογράφει η Τράπεζα με την ΜΕ/ΠΜΕ ότι η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, τα αρμόδια Εθνικά Όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν δικαίωμα διεξαγωγής λογιστικού ελέγχου της ΜΕΙΠΜΕ, για την οποία έχει εγγυηθεί η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ή ανάθεσης του εν λόγω έργου σε τρίτους. Η Σύμβαση Δανείου και η Πράξη Εγγύησης αναγράφουν την ίδια ημερομηνία. (...) Μόλις γίνει η εκταμίευση του ποσού του δανείου και

7ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


ταυτόχρονα κατατεθεί το ποσό της προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ οπότε άρχεται η ισχύς της εγγύησης, τότε αποστέλλεται από την Τράπεζα στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κατάλληλα συμπληρωμένο, ένα από τα τρία υπογεγραμμένα αντίγραφα της Πράξης Εγγύησης καθώς και συνοδευτικό συγκεντρωτικό αρχείο εκταμιεύσεων και καταβεβλημένων προμηθειών (ανά δεκαπενθήμερο) σε μορφή xml με βάση το υπόδειγμα 4 (παράρτημα Οδηγού), (...) Η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών (πχ χρεολύσιο, τόκοι). Η ενημέρωση από την Τράπεζα προς την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα γίνεται μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μηνός για τις καθυστερήσεις του αμέσως προηγούμενου μηνός, σε μορφή ΧΜL, σύμφωνα με το (Υπόδειγμα 5, Παράρτημα Οδηγού). (...) Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δικαιούται να λαμβάνει αντίγραφα του δανειακού φακέλου οποτεδήποτε είτε κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, είτε ταχυδρομικώς, υποχρεουμένης ταυτοχρόνως της τράπεζας να τα παράσχει (...) (6.1). Η εγγύηση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της εκταμίευσης του δανείου και της ταυτόχρονης κατάθεσης της προμήθειας στον λογαριασμό της ΤΕΜΠΜΕ
ΑΕ. (...) Το ποσοστό κάλυψης της εγγύησης ανέρχεται σε 130% (6.2). Η Αίτηση για Παροχή Εγγύησης Χρηματοδότησης Επιχείρησης συμπληρώνεται στην ηλεκτρονική φόρμα από την Τράπεζα, και συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας ΜΕ/ΠΜΕ σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα 1 (Παράρτημα Οδηγού), καθώς και από τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία η επιχείρηση πρέπει να προσκομίσει στην Τράπεζα: (...). Τα ανωτέρω δικαιολογητικά παραμένουν στο δανειακό φάκελο της ΜΕ/ΠΜΕ στην Τράπεζα. Πέραν αυτών, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ μπορεί να ζητήσει ό,τι πρόσθετα στοιχεία και δικαιολογητικά κρίνει σκόπιμο, για την υποβοήθηση της διαδικασίας (7. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ). Η πορεία των δανειακών συμβάσεων παρακολουθείται από την Τράπεζα, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της. Παράλληλα, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, παρακολουθεί την πορεία των συμβάσεων διενεργώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους στα στοιχεία των φακέλων, των συμβάσεων αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Επίσης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παρακολουθεί ότι η εκροή των ποσών του δανείου, γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των βεβαιωμένων υποχρεώσεων (...) (8.ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑΚΏΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ). Ορίζεται ότι το ποσό του οποίου εφαρμόζεται το ποσοστό εγγύησης της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ είναι το υπόλοιπο του κεφαλαίου) χρεολυσίου (ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι επιλέξιμο ως εγγύηση κάθε ποσό που αφορά Τόκους, τόκους υπερημερίας, έξοδα Κλπ) κατά την ημερομηνία καταγγελίας της δανειακής σύμβασης. Ορίζεται διάστημα 90 ημερών συνεχούς ληξιπροθεσμίας από οποιαδήποτε αιτία (ήτοι κεφάλαιο, τόκοι κλπ), μετά την παρέλευση του οποίου η Τράπεζα δύναται και οφείλει να καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση. (...) Σε περίπτωση καθυστέρησης, η τράπεζα, με ποινή υπαναχώρησης, υποχρεούται να ενημερώνει την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ για την καθυστέρηση, το αργότερο έως και την 20η ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα για τις καθυστερήσεις του αμέσως προηγούμενου μήνα. Η τράπεζα σε συνέχεια της προαναφερόμενης συνεχούς ληξιπροθεσμίας αποστέλλει στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ το έντυπο της καταγγελίας κατάπτωσης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόμνημα 6 (Παράρτημα ΙΙΙ Οδηγού). στο οποίο θα αναγράφεται το τελικώς οφειλόμενο ποσό και θα συνυποβάλλονται ως συνημμένα τα ακόλουθα: 1. αντίγραφο κίνησης δανειακού λογαριασμού, 2. αντίγραφο σύμβασης δανείου και τυχόν τροποποιήσεων αυτής, 3. αντίγραφα των βεβαιώσεων οφειλών προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία με βάση τις οποίες χρηματοδοτήθηκε η επιχείρηση, 4. αντίγραφα των δίγραμμων επιταγών προς ΔΟΥ ή/και Ασφαλιστικά Ταμεία και των αποδεικτικών παραλαβής τους από την ΜΕΙ ΠΜΕ, 5. αντίγραφα αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μεταγενέστερης της ημερομηνίας εκταμίευσης του δανείου (ως αναφέρεται ανωτέρω), υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίσθηκαν από την ΜΕ/ΠΜΕ, 6. αντίγραφο Ε3 της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης που προηγείται της υποβολής της αίτησης και Ε7 της τελευταίας διαχειριστικής χρήσεως ή αντίστοιχης αποδεικτικής αξίας έγγραφο που προηγείται της υποβολής της αίτησης (βλ. Ανωτέρω παραγρ.4.1), 7. αντίγραφα στοιχείων σώρευσης (αποφάσεις ένταξης της ΜΕ/ΠΜΕ - εφόσον υφίσταται σώρευση), με σκοπό την εξέταση της σώρευσης ενισχύσεων de minimis ή/και τη σώρευση ενισχύσεων de minimis και άλλων κρατικών ενισχύσεων, όπως αυτά δηλώνονται στην υπεύθυνη δήλωση της ΜΕ/ΠΜΕ, 8. αντίγραφα που αποδεικνύουν τα λοιπά στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλεται 9. αντίγραφο καταγγελίας και έκθεσης επίδοσης στην ΜΕ/ΠΜΕ, 10. αντίγραφα των εξασφαλίσεων που μνημονεύονται στην Πράξη Εγγύησης. Μετά την παραλαβή από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, συμπληρωμένου ορθά του εντύπου της καταγγελίας που θα συνοδεύεται με όλα τα ως άνω συνημμένα και εφόσον δεν συντρέχει λόγος υπαναχώρησης, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ θα καταβάλλει στην τράπεζα το ποσό της

8ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


εγγύησης εντός προθεσμίας δύο μηνών. (...) (10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΖΗΜΙΑΣ)

Από τις παραπάνω διατάξεις, αλλά κα; εν γένει από το σύνολο των προαναφερόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, συνάγονται τα ακόλουθα: Τίθενται προϋποθέσεις δανειοδότησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με τραπεζικό δανεισμό και εγγύηση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και τον ειδικό τίτλο ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. οι πληρούσες τις εκάστοτε τιθέμενες προϋποθέσεις επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτημα και δικαιολογητικά στην Τράπεζα. από την οποία επιθυμούν να δανειοδοτηθούν. Η Τράπεζα προβαίνει σε έλεγχο κι εφόσον κρίνει σχετικώς ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, διαβιβάζει το αίτημα, όχι και τα δικαιολογητικά, υποβάλλοντας στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ ειδικά συμπληρωμένο έντυπο (φόρμα). Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κρίνει βάσει των υπό της Τραπέζης υποβληθέντων εφόσον δε ομοίως κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, παρέχει την εγγύησή της. Εν συνεχεία υπογράφεται δανειακή σύμβαση, στην οποία ρητά αναφέρεται η σύναψή της με την εγγύηση της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Καθ' όλη την εξέλιξη της δανειακής σύμβασης, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά έγγραφα κατ' αρχήν τηρούνται από τη συμβληθείσα Τράπεζα, στο δανειακό φάκελο της δανειοδοτηθείσας επιχείρησης. Η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ κατ' αρχήν ενημερώνεται από την Τράπεζα, μέσω ειδικών προδιατυπωμένων εντύπων με συγκεκριμένο τρόπο συμπλήρωσης. Περαιτέρω, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ δύναται να προβαίνει σε ελέγχους. Κατά τα οριζόμενα στις παραπάνω δεύτερη και τρίτη υπουργικές αποφάσεις [δηλαδή τις ΚΥΑ 5198/485/13.05.2010 (ΦΕΚ B 694/21.05.2010) και ΚΥΑ 5486/539/29.05.20Ι0 (ΦΕΚ B 730/27.05.2010)], σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της δανειοδοτηθείσας επιχείρησης και καταγγελίας της δανειακής σύμβασης εκ μέρους της Τράπεζας, η τελευταία αποστέλλει αίτημα κατάπτωσης της εγγύησης στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. Τότε, το πρώτον, συναποστέλλονται νόμω οριζόμενα δικαιολογητικά, ούτως ώστε, εντός δύο μηνών από την παραλαβή τους, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ να προβεί η ίδια σε έλεγχο και εν συνεχεία να: εκταμιεύσει το ποσόν, για το οποίο έχει εγγυηθεί. Επομένως, στις περιπτώσεις που η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ εγγυάται βάσει των υπουργικών αποφάσεων αυτών [δηλαδή των ΚΥΑ 5198/485/•13.Ο5.2Ο10 (ΦΕΚ B 694/21.05.2010) και ΚΥΑ 5486/539/29.05.20•ί0 (ΦΕΚ B 730/27.05.201φ], η εναντίον της αξίωση της Τράπεζας, καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή από  την δύο μηνών από την παραλαβή πλήρους φακέλου κατά τα ως άνω εκτιθέμενα. Περαιτέρω, ο ν. 3912/2011 ορίζει κατά τόπους τα ακόλουθα: Συνιστάται «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ανώνυμη εταιρεία επωνυμία με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και «E.T.E.AN. ΑΕ», η οποία από της ισχύος του παρόντος υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία « ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και τον ειδικό τίτλο « ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», που συστήθηκε με το ν. 3066/2002 όπως αυτός ισχύει σήμερα (άρθρο πρώτο 51). Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και από τον κν 21 90/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα (άρθρο πρώτο 52). Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο δεύτερο άρθρο 151 ). Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της οποίας εξειδικεύεται το πλαίσιο εποπτείας της, όσον αφορά τους κανόνες κεφαλαιακής
επάρκειας και ρευστότητας και τους όρους τοποθέτησης διαθεσίμων (άρθρο δεύτερο άρθρο 152). Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη. β) Η διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των Επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς και Ιδίως των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό
αυτών στη Σύσταση της Ε.Ε. 2003/361/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, στη χρηματοδότηση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, της ανάπτυξής τους, του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και για την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους. γ) Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. δ) Η προώθηση της συνεπένδυσης ή συμμετοχής σε Επενδυτικά Ταμεία, σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή σε Επενδυτικά Σχήματα, στα οποία Συμπράξεις περιλαμβάνονται σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή

9ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο: ί) την προώθηση της Επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων οικονομική δραστηριότητα, ii) τη βιώσιμη φιλική προς περιβάλλον ανασυγκρότηση. ανάπλαση ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών ΚΑΙ οργανωμένων περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ΒΙ.ΠΕ., ΒΕ,Ο.ΠΑ., τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ζώνες καινοτομίας, ελεύθερες ζώνες, iii) την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας, iv) την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και τη Διαχείριση των υδάτινων πόρων (άρθρο δεύτερο άρθρο 451). Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται: α) με την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων, για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης φύσεως χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση (...) (άρθρο δεύτερο άρθρο 454). Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές κα: ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο δεύτερο άρθρο 751). Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από α) την επένδυση ή συνεπένδυση των διαθεσίμων της ή άλλων κεφαλαίων που διαχειρίζεται, β) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η αμοιβή Διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίων και των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής. γ) κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου, δ) ενισχύσεις και άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή φορείς της, ε) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών, στ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (άρθρο δεύτερο άρθρο 8). Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παύει να υφίσταται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος επ' ονόματι της εταιρείας αυτής, περιέρχονται στην Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της (...) (άρθρο τρίτο 51). Στις κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες και συμβάσεις εργασίας, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η « ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) στη θέση αυτού υπεισέρχεται η Εταιρεία, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτές (άρθρο τρίτο 52). Όπου σε έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια αναγράφεται η επωνυμία «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΕΑΝ ΑΕ» (άρθρο τρίτο 93). οι εκκρεμείς δίκες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ συνεχίζονται από την Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Για τις δίκες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (άρθρο τρίτο 54). Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού Τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου (άρθρο έβδομο 51). Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο δέκατο τέταρτο). Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων και εν γένει από το ν. 3912/2011 (ΦΕΚ Α' 17/17.02.2Ο11) συνάγονται τα ακόλουθα: Ιδρύεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ» και τον ειδικό τίτλο «ΕΤΕΑΝ ΑΕ», η οποία από την 17.02.2011 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου και έναρξης ισχύος αυτού) υποκαθιστά πλήρως την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ. O σκοπός της εντοπίζεται στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όλων των κλάδων, υφιστάμενων και νεοϊδρυόμενων στην αγορά κεφαλαίων καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι μετοχές της είναι ονομαστικές και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα έσοδά της προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες (όπως η αμοιβή διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίων και των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής) καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Διέπεται από τον ιδρυτικό αυτής νόμο καθώς και από τον κν 2190/1920, Περαιτέρω, δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και  έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου. Μεταξύ των προνομίων αυτών είναι και τα

10ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του βδ 26.06-10.07.1944 (Κώδικας Δικών Δημοσίου), «κατά το οποίο ο νόμιμος και o της υπερημερίας τόκος πάσης Δημοσίου οφειλής. ορίζεται εις 6% ετησίως, πλην εάν άλλως ωρισθή δια συμβάσεως ή ειδικού νόμου. Ο ειρημένος τόκος άρχεται από της επιδόσεως της αγωγής» (ΟλΑΠ 2/2014 η έκρινε, ετή αντίστοιχου περιεχομένου διάταξης. ότι σε αυτή περιλαμβάνονται τα προαναφερόμενα προνόμια). Η ρύθμιση αυτή (που επεκτείνει τα προνόμια και στην εναγομένη) αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που κυρώθηκε με το Υδ 53/1974 (έχοντας έκτοτε την κατ' άρθρο 2851 του Συντάγματος υπερνομοθετική ισχύ) και των αριθμών 4, 17, 20 και 25 του Συντάγματος. Και τούτο διότι ο νόμιμος τόκος (που επιδικάζεται δικαστική απόφαση) εμπίπτει στην έννοια της προστατευόμενης περιουσίας, με την επέκταση δε των ως άνω προνομίων στην εναγομένη επέρχεται προσβολή της περιουσίας της ενάγουσας, χωρίς να συντρέχει προς τούτο λόγος δημοσίου συμφέροντος, καθόσον (α) το απλό ταμειακό συμφέρον του νομικού αυτού προσώπου και δη ιδιωτικού δικαίου δεν ταυτίζεται με το δημόσιο ή το γενικό συμφέρον και δεν μπορεί να δικαιολογήσει την παραβίαση του δικαιώματος των πιστωτών στην περιουσία τους και την επιδίκαση για και δη μικρότερου εκείνου που καταβάλλουν οι ιδιώτες και (β) η ως άνω εταιρεία, ναι μεν έχε! σκοπό την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος (δια της ενίσχυσης της εγγυοληπτικής ικανότητας μικρών επιχειρήσεων και τη δια αυτής τόνωση και ενίσχυση της οικονομίας), πλην, όμως, ως ανώνυμη εταιρεία, λειτουργεί με τους κανόνες της αναπτύσσοντας εισπράττοντας προμήθεια από τις σχετικώς παρεχόμενες πιστώσεις, είναι δε, ισότιμη με κάθε άλλη ανώνυμη εταιρεία και κατά συνέπεια δεν είναι λογικό να εφαρμόζονται υπέρ αυτής τα ως άνω προνόμια του Δημοσίου [σχετ. βλ. ΟλΑΠ 4/2012 ΤΝΠ Νόμος, ΟλΑΠ 5/2011 ΝοΒ 2011.1867, οι οποίες έκριναν επί της προνομίου του μειωμένου επιτοκίου υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ και της ΟΛΠ ΑΕ αντίστοιχα, ΟλΑΠ 23/2004 ΝΟΒ 2005.74, η οποία έκρινε επί της (αντι)συνταγματικότητας του προνομίου του ΟΣΕ για έναρξη της τοκογονίας από την επίδοση αγωγής].
Από το σύνολο όλων των παραπάνω διατάξεων συνάγεται ότι οι εγγυήσεις που παρέχει η ΤΕΜΠΤΕ ΑΕ (νυν ΕΤ ΕΑΝ ΑΕ) διέπονται κατ' αρχήν από την ειδική αυτή νομοθεσία. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα, που διέπουν την παροχή εγγύησης (άρθρα 847 επ. ΑΚ), εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφόσον αυτό δεν αποκλείεται από τις ως άνω ειδικότερες διατάζεις. Από τις διατάξεις των άρθρων 847, 850 κα; 85•1 ΑΚ συνάγεται ότι η εγγύηση αποτελεί παρεπόμενη σύμβαση κατά την οποία ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι: Θα καταβληθεί η οφειλή, δηλαδή ο εγγυητής ευθύνεται για την της οφειλής του πρωτοφειλέτη. Βάσει του ως άνω εκτεθέντος νομοθετικού πλαισίου, η ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (νυν ΕΤ ΕΑΝ ΑΕ) εγγυάται μέχρι συγκεκριμένου ποσοστού του κεφαλαίου του δανείου. Η ρύθμιση αυτή είναι ούτως ή άλλως δυνατή και χωρίς το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Η διάταξη του άρθρου 851 ΑΚ προβλέπει ότι ο εγγυητής ευθύνεται για την έκταση που έχει κάθε φορά η κύρια οφειλή και Ιδίως για τις συνέπειες του πταίσματος ή της υπερημερίας του οφειλέτη, ότι αν στη σύμβαση εγγυήσεως δεν αναγράφεται το ποσό για το οποίο δίνεται η εγγύηση o εγγυητής θα ευθύνεται για ό,τι και ο πρωτοφειλέτη. Η διάταξη αυτή όμως είναι ενδοτικού δικαίου, οπότε δεν αποκλείεται με συμφωνία των μερών να ορισθεί στενότερη η ευθύνη του εγγυητή (ΠολΠρΘεσσαλ 16252/2013 Αρμ 2013.2150). Στην αποκαλούμενη εγγύηση ανώτατου ποσού, ο δανειστής και ο εγγυητής συμφωνούν να ευθύνεται μεν ο εγγυητής για το σύνολο της κύριας οφειλής, όχι όμως πέρα από ένα καθοριζόμενο ποσό. Η ανάληψη της ευθύνης για το σύνολο της κύριας οφειλής επί της εγγύησης ανώτατου ποσού σημαίνει ειδικότερα ότι η ευθύνη του εγγυητή διατηρείται σε ισχύ, πάντα εντός του συμφωνηθέντος ανώτατου ορίου, για όσο χρόνο παραμένει ανεξόφλητο έστω και ένα μικρό μέρος της Κύριας οφειλής. Η τυχόν καταβολή μέρους μόνο του χρέους από τον πρωτοφειλέτη, δεν μειώνει δηλαδή την ευθύνη του εγγυητή ακόμη και αν το καταβληθέν μέρος της κύριας οφειλής ισούται με το συμφωνηθέν ανώτατο ποσοτικό όριο ευθύνης του. Ο εγγυητής μόνον εάν και στο μέτρο που το ανεξόφλητο τμήμα της κύριας οφειλής διαμορφώνεται σε ποσό κατώτερο από το ποσοτικό όριο ευθύνης του. Με τον τρόπο αυτό η ευθύνη του εγγυητή ανώτατου ποσού εμφανίζεται ως συνάρτηση της αρχής του παρεπομένου και του συμφωνηθέντος ανώτατου ορίου ευθύνης του. Το σημείο αυτό είναι και η ειδοποιός διαφορά της εγγύησης ανώτατου ποσού από τη μερική εγγύηση, στην οποία αναλαμβάνεται η ευθύνη για ένα από τα περισσότερα χρέη του πρωτοφειλέτη ή για ένα ορισμένο, διακριτό μέρος της κύριας οφειλής, κατά τρόπον ώστε: αν ο πρωτοφειλέτης καταβάλει το ασφαλιζόμενο τμήμα της Κύριας οφειλής: ο

11ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


εγγυητής να ελευθερώνεται, έστω και αν το υπόλοιπο μέρος του χρέους παραμένει ανεξόφλητο. Στην εγγύηση ανώτατου ποσού, το τελευταίο αυτό ποσό είναι δυνατό να επαυξηθεί μόνον σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής του ίδιου του εγγυητή. ιδίως με τόκους υπερημερίας ή έξοδα δικαστικής Καταδίωξης, αν ο ίδιος ο εγγυητής παραβιάσει τις έναντι του δανειστή υποχρεώσεις του από τη σύμβαση εγγύησης (Γεωργιάδης Γεώργιος, Η ευθύνη του εγγυητή και ο παρεπόμενος χαρακτήρας της, 2017, 521 αριθμ. 58-60 σελ. 257-258, Παπανικολάου Παναγιώτης, Γεωργιάδης Γεώργιος, Η εγγύηση ανώτατου ποσού, ΧρΙΔ 2012.726), Ο δανειστής στρεφόμενος κατά της (πλέον) ΕΤ ΕΑΝ ΑΕ, πρέπει να επικαλεσθεί στην αγωγή του, κατά τα άρθρα 118, 11951 και 216 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με το ως άνω εκτιθέμενο νομοθετικό πλαίσιο, τα απαραίτητα, ως άνω, στοιχεία της σύμβασης εγγύησης, τα απαραίτητα για τη στήριξη της κύριας οφειλής στοιχεία, την εκ μέρους του πρωτοφειλέτη μη εκπλήρωση της κύριας οφειλής καθώς και το καταβλητέο χρηματικό ποσό συνιστάμενο εκ της κύριας οφειλής και των συμφωνηθεισών παρεπόμενων παροχών (εφόσον οι τελευταίες καλύπτονται από την εγγύηση). Ειδικότερα, ως προς τα απαραίτητα για τη στήριξη της κύριας οφειλής στοιχεία, αρκεί να αναφέρονται όσα απαιτούνται για να εγερθεί αγωγή κατά του πρωτοφειλέτη (σχετ. βλ. ΑΠ 682/1995 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1872/1984 ΤΝΠ ΕφΑθ 4295/2008 ΤΝΠ Νόμος, Κατράς Ιωάννης, Αγωγές Αστικού Κώδικα και Ενστάσεις, Στ έκδοση, 2010, σελ. 805, Βαθρακοκοίλης Βασίλης, ΕρμΝομΑΚ, Τόμος Γ', Ημίτομος Γ', 2006, άρθρ. 851 αριθμ. 12 σελ. 568, Γκαμέρας Κωνστ., ΑΙ Αστικαί Αξιώσεις κατά τον Αστικόν Κώδικα και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, Έκδοσις Δευτέρα, τόμος Ιος, 1979, σελ. 528). Ωστόσο, ειδικά σε σχέση με εγγυήσεις παρασχεθείσες βάσει των ΚΥΑ 5198/485/13.05.2010 (ΦΕΚ B 694/21.05.2010) και ΚΥΑ 5486/539/29.05.2010 (ΦΕΚ B 730/27.05.2010), στις οποίες κατά τα προεκτιθέμενα ορίζεται ότι η εναντίον της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ (και νυν ΕΤΕΑΝ ΑΕ) αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσμη με την πάροδο διμήνου από την παραλαβή πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, ελάχιστο περιεχόμενο της σχετικής αγωγής αποτελεί και η αναφορά της αποστολής πλήρους φακέλου δικαιολογητικών, χωρίς την οποία η σχετική αξίωση δεν καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Τοκοχρεωλυτικό δάνειο είναι εκείνο, του οποίου η απόδοση συμφωνήθηκε να γίνει δια καταβολής είτε χρεωλύτριων (δηλ. αποδιδόμενων μερών του κεφαλαίου) και τόκων κεχωρισμένως, είτε ενιαίων τοκοχρεωλύτρων (που προκύπτουν κατόπιν αθροίσεως χρεωλύτρωει και τόκων) (ΑΠ 742/2012 ΤΝΠ Νόμος, βλ. Γεωργακόπουλος Λεωνίδας, Χρηματιστηριακό και Τραπεζικό Δίκαιο, '1999, σελ. 357, ο οποίος ορίζει ως τοκοχρεωλυτικό το δάνειο, του οποίου η επιστροφή γίνεται σε τακτές ισόποσες μηνιαίες δόσεις, το σύνολο των οποίων ισούται προς το σύνολο του κεφαλαίου και το σύνολο των τόκων, ενώ ως δάνειο επιστροφής κατά δόσεις ορίζει το του οποίου η επιστροφή συμφωνείται να γίνει σε ορισμένες ημερομηνίες κατά τμήματα του κεφαλαίου, συνδεόμενα ή όχι με τους έως τότε τόκους του επιστρεπτέου κεφαλαίου. Περαιτέρω βλ. Γεωργιάδης Απόστολος, Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος, Τόμος Ι, 2004, 541 αριθμ. 78 και 79 σελ. 5951 ο οποίος ως χρεολυτικό ορίζει το δάνειο, το οποίο είναι επιστρεπτέο σε δόσεις, συνδεόμενο ή όχι με τους έως τότε Τόκους του επιστρεπτέου κεφαλαίου, ως δε ΤΟΚΟ Χρεολυτικό ορίζει το δάνειο, του οποίου το κεφάλαιο και οι τόκοι συνυπολογίζονται εξαρχής σε ενιαίο ποσό, που υποδιαιρείται σε ισόποσες επιστρεφόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις. Ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης ορολογίας, το αν ο οφειλέτης καταβάλλει χρεολύσια και τόκους ή τοκοχρεολύσια επιδρά αποκλειστικά στον τρόπο καταβολής και στη διαμόρφωση των δόσεων). Όταν όμως ο δανειστής έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τους όρους του τοκοχρεωλυτικού δανείου, να καταγγείλει τη σχετική σύμβαση αν δεν πληρωθούν οι δόσεις, τότε όλες οι οφειλόμενες δόσεις του δανείου γίνονται απαιτητές. Με την καταγγελία, επομένως, η σύμβαση δανείου ως τοκοχρεωλυτικού λύεται και ενεργοποιείται ο συμβατικός
όρος, που παρέχει στο δανειστή το δικαίωμα να αξιώσει την άμεση πληρωμή από τον οφειλέτη ολόκληρου του κεφαλαίου, καθώς και τόκων υπερημερίας από της καταγγελίας. Επομένως, το δάνειο είναι τοκοχρεωλυτικό υπό την αίρεση της εμπρόθεσμης και προσήκουσας καταβολής των τοκοχρεωλυτικών δόσεων. Όταν όμως η αίρεση πληρωθεί και καταγγελθεί το δάνειο, τότε δεν οφείλονται πλέον δόσεις, αλλά ολόκληρο το μέχρι τότε ανεξόφλητο κεφάλαιο (ΑΠ 747/2012 όπ, ΑΠ 637/1997 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΘεσσαλ 110/2008 ΕπισκΕΔ 2008.740). Για το ορισμένο της αγωγής απόδοσης τοκοχρεωλυτικού δανείου, το οποίο έχει καταστεί στο σύνολό του ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, διότι o δανειολήπτης καθυστέρησε να αποδώσει οιαδήποτε δόση, σύμφωνα με σχετικό όρο της δανειακής σύμβασης, απαιτείται και αρκεί να εκτίθενται η σύναψη σύμβασης τοκοχρεωλυτικού δανείου με τον προαναφερθέντα όρο, το ύψος του τυχόν συμφωνηθέντος επιτοκίου για την εύρεση των τυχόν αξιούμενων συμβατικών

12ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


τόκων, ότι το ποσό του δανείου καταβλήθηκε στο σύνολό του ή τμηματικά στο δανειολήπτη και ότι o τελευταίος καθυστέρησε την καταβολή κάποιας δόσης (σχετ. βλ. ΑΓΙ 137/1968 1969.15, Εφκρ 51/2007 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΕφΑθ 4272/2001 TNf1 Νόμος, ΠολΠρΚερκ 1108/2015 Αρμ 2016.435, ΠολΠρΡοδ
66/2013 ΤΝΠ Νόμος, ΠολΠρΡοδ 237/1995 ΤΝΠ Νόμος). Στην περίπτωση που o δανειστής ζητά την καταβολή νόμιμων τόκων, δεν έχει υποχρέωση να
προσδιορίσει το ποσό των νόμιμων τόκων, οι οποίοι με δεδομένο το κεφάλαιο καθώς και τα νόμιμα χρεολύσια (όπως αυτά είναι καθορισμένα με τους νόμους, τις πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου και τις αποφάσεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος), εξευρίσκονται με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς (ΑΠ 150/2000 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΔωδ 12/2016 ΤΝΠ Νόμος).

15ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018

Η εναγομένη εκθέτει ότι εξαρτάται οικονομικά από το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο παρά τα σχετικά της αιτήματα, δεν έχει ακόμα προβεί στην εκταμίευση
ποσών σε αυτήν, από τα οποία ποσά θα ικανοποιήσει τις όποιες υποχρεώσεις της. Λόγω δε όλων αυτών, επικαλείται ανωτέρα βία λόγω της οποίας, κατ'
εκτίμηση του κρινόμενου ισχυρισμού, αποκλείεται η επέλευση υπερημερίας της, O ισχυρισμός αυτός, δια του οποίου η εναγόμενη επιχειρεί να θεμελιώσει
ένσταση κατ' άρθρο 342 ΑΚ, τυγχάνει απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, διότι η οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη, σε οποιαδήποτε αιτία και αν οφείλεται,. δεν συνιστά γεγονός. για το ΟΠΟί0 ο οφειλέτης δεν έχει ευθύνη (κατά την έννοια της αμέσως προαναφερόμενης διάταξης) και το οποίο αποκλείει την υπερημερία του (σχετ. βλ. ΑΠ 850/2014 ΤΝΠ Νόμος).

16ο φύλλο της ΠΠρΑθ 3500/2018


Κατ' ακολουθία όλων των παραπάνω, η κρινόμενη αγωγή θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσία, η δε εναγομένη να υποχρεωθεί να
καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 184.730,00 ευρώ, νομιμοτόκως από 21.Ο4.2Ο11. Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να κηρυχθεί προσωρινώς
εκτελεστή, καθώς το Δικαστήριο κρίνει πως δεν συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι και ότι η καθυστέρηση δεν μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα, απορριπτομένου του αντίστοιχου παρεπόμενου αγωγικού αιτήματος. Τέλος, ενόψει της εν μέρει νίκης της ενάγουσας και κατόπιν
υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους της, η εναγομένη θα πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών της εξόδων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό (άρθρα 17851 και 19192 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλία των διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.
ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (184.730,00) ευρώ νομιμοτόκως από 21.Ο4.2Ο11.
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την εναγομένη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων (6.200,00) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ και ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ στην Αθήνα την 30η Αυγούστου 2018.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
O Εισηγητής

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, την
10η Σεπτεμβρίου 2018.

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Σχόλιο

Η δημοσιευόμενη απόφαση αξίζει επιδοκιμασίας στα δύο ζητήματα που αντιμετώπισε, κρίνοντας πρώτον ότι αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ η απονομή των προνομίων του Δημοσίου σε τρίτους (φορείς είτε του δημόσιου είτε, ιδίως, του ιδιωτικού τομέα) και δεύτερον ότι δεν αίρει την υπερημερία του οφειλέτη η ταμειακή του στενότητα εξ οιουδήποτε λόγου.

Για τη μεν πρώτη παραδοχή του Πρωτοδικείου Αθηνών, αντί άλλου σχολιασμού, παραπέμπεται ο αναγνώστης σε όσα εκτίθενται σε μελέτη (ιδίως παράγρ. 5 & 6β) που δημοσιεύτηκε στο site http://www.digestaonline.gr/pdfs/Digesta%202019/etean.pdf, για δε το δεύτερο ζήτημα επισημαίνονται τα ακόλουθα.

Γίνεται ορθά δεκτό ότι επί χρηματικής οφειλής δεν νοείται αδυναμία παροχής[1] αλλά «ο οφειλέτης ευθύνεται πάντοτε για καθυστέρηση της παροχής και κατά κανόνα για υπερημερία»[2]

Ανήκοντας αυτή η παραδοχή στις πλέον ασφαλείς δογματικές θέσεις θεωρίας και νομολογίας, εκφράζει άλλωστε και κάτι το αυτονόητο που υπαγορεύει η κοινή λογική, καθώς διαφορετικά θα συνιστούσαν λόγο απαλλαγής από τις υποχρεώσεις όλων των κοινωνών του δικαίου διάφορα γεγονότα που τους προκαλούν οικονομική στενότητα καθιστώντας τους αφερέγγυους (όπως η απώλεια εργασίας ή εισοδημάτων από λυθείσα μίσθωση ακινήτου κλπ), πράγμα βέβαια που κατά τα εκτεθέντα -με βάση το τεθειμένο δίκαιο και την κοινή λογική- δεν (μπορεί να) ισχύει. Είναι δε ζήτημα που δεν αφορά το ουσιαστικό δίκαιο, αλλά την πολιτική δικονομία, αν η (τυχόν συνεχιζόμενη) αφερεγγυότητα του οφειλέτη δυσχεράνει ή και ματαιώσει τη δυνατότητα ικανοποίησης, με αναγκαστική εκτέλεση, της επιδικαζόμενης (πάντως) απαιτήσεως[3]

Κ.Π.

[1] Μπαλής, ΕνοχΔ – Γεν. Μέρος 2η έκδ. 1954 παρ. 14 α. Αστ. Γεωργιάδης, ΕνοχΔ – Γεν. Μέρος 5η έκδ. 2007 παρ. 8 ΙΙ 2 α. Σταθόπουλος, σε Γεωργιάδη / Σταθόπουλου ΑΚ 335 – 362 αρ. 2.

[2] Π. Φίλιος, ΕνοχΔ – Γεν. Μέρος 5η έκδ. 2010 σελ. 268 Β Ι 1. Βλ. επίσης τον ίδιο σελ. 282 – 283  Β αρ. 3 και σελ.134 β.

[3] Κ. Παναγόπουλος, ΕφαρμΑΔ 2018 σελ. 924 – 925.